You are here:   Dự án
  |  Đăng nhập
Thứ Sáu, 12/04/2019

ĐỀ ÁN Erasmus+ 2018 –ICTEfS "Tập huấn Giáo viên về ứng dụng Công nghệ Thông tin theo hướng Giáo dục Phát triển Bền vững [ICTEfS]"


Đề án hướng đến việc xây dựng một chương trình nâng cao năng lực cho giảng viên và giáo viên phổ thông về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, qua đó giúp họ có khả năng áp dụng các phương pháp giảng dạy và phương pháp sư phạm mới theo định hướng giáo dục vì phát triển bền vững. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

 1. Hỗ trợ các khoa giáo dục (hoặc các khoa có sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành giáo viên) ở các trường đại học thành viên sắp xếp chương trình đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục vì sự phát triển bền vững. 

2. Nâng cao năng lực giảng viên tại các khoa/Bộ môn, hỗ trợ để giảng viên có thể đóng góp vào sự phát triển, triển khai và đánh giá chương trình tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên trên nền giáo dục vì sự phát triển bền vững.

3. Xây dựng một chương trình phát triển nghiệp vụ hiệu quả, tiết kiệm, phân tán (decentralized), và đổi mới trên diện rộng cho giáo viên thông qua việc học tập kết hợp (bleanded learning), chú trọng tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào chương trình đào tạo tại các trường.

4. Phát triển các vật liệu phục vụ giảng dạy, học tập và chương trình đào tạo đổi mới dưới dạng một bộ công cụ e-Tool kit đa ngôn ngữ nhằm tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào chương trình đào tạo, giảng dạy và học tập. 

5. Phát triển mạng lưới Á – Âu về Giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin vì sự phát triển bền vững nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này và nhân rộng kết quả đầu ra của đề án. 

Kế hoạch triển khai dự án như sau:


Trong thời gian qua, nhóm thực hiện dự án đã triển khai Giai đoạn 1 (Thiết kế) của dự án với các hoạt động gặp gỡ, giao lưu và trao đối với các trường THCS, THPT và Cộng đồng giáo viên sáng tạo Microsoft Việt Nam (MIE Experts Vietnam) nhằm phối hợp trong quá trình thực hiện dự án cũng như đánh giá nhu cầu tập huấn theo từng nhóm đối tượng (người đào tạo giáo viên, điều phối viên CNTT, giáo viên môn chuyên và môn không chuyên) thông qua phiếu điều tra. Kết quả thu được từ Giai đoạn 1 làm cơ sở để triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Hình ảnh một số hoạt động triển khai trong Giai đoạn 1:

 

 

[Trờ về]

Tin khác
Dự án: Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Việt Nam. (28/06)
Dự án:An toàn thực phẩm tại Việt Nam:Khám phá tiềm năng cải tạo đất của thực vật thủy sinh và thực vật nổi trên mặt nước để hỗ trợ ngành nông nghiệp (22/01)
Phân loại rác tại nguồn tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM (16/04)