You are here:   Dự án
  |  Đăng nhập
Thứ Năm, 28/06/2018

Dự án: Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Việt Nam.

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VIỆT NAM
Hiện nay ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, ngành nông nghiệp vẫn phụ thuộc chính vào các phương pháp canh tác truyền thống, trong khi canh tác hữu cơ vẫn còn nhỏ và phân tán. Trước đây tại Việt Nam chưa từng có chính sách hỗ trợ chính thức cho nông nghiệp hữu cơ, trong khi chính sách nông nghiệp hữu cơ mới ban hành vào năm 2018 vẫn chưa được hoàn thiện và chưa được chính thức thực hiện cho đến bây giờ. Các doanh nghiệp hữu cơ phải tự huy động vốn, tự quản lý và tìm hiểu phương thức canh tác và tìm đầu ra cho sản phẩm của họ trong khi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về điều kiện tài nguyên và môi trường.

Theo tình hình đó, Trung tâm Khu vực miền Nam về Giáo Dục và Phát triển bền vững tiến hành thực hiện dự án Phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Việt Nam. Mục tiêu chính của dự án là thúc đẩy canh tác hữu cơ bền vững ở các tỉnh miền Nam Việt Nam thông qua đề xuất các mô hình canh tác phù hợp cho nông nghiệp hữu cơ bền vững ở những điều kiện khác nhau thuộc ĐBSCL.

Dự án được tiến hành nhằm hỗ trợ nông dân phát triển các phương pháp canh tác hữu cơ của riêng mình, có thể thích ứng với các vùng địa phương với năng suất sinh lợi bằng

+ Đánh giá tình hình nông nghiệp của địa phương
+ Tìm phương pháp canh tác hiệu quả phù hợp và mở rộng mô hình canh tác hữu cơ
+ Tìm giải pháp phù hợp cho những khó khăn mà nông dân hữu cơ đang phải đối mặt
+ Chuyển giao và đào tạo mô hình cho nông dân và các cơ quan chính quyền địa phương

Từ những tìm hiểu về tình hình canh tác hữu cơ hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Khu vực miền Nam về Giáo Dục và Phát triển bền vững thực hiện kết nối với các nhóm và các tổ chức thực hiện nông nghiệp hữu cơ để để tổ chức hội thảo bàn luận về các phương án phát triển. Dự án này kết hợp các ý tưởng, quan điểm và kinh nghiệm từ các chuyên gia, tập đoàn và nông dân thực hiện hữu cơ để giải quyết các vấn đề và đề xuất các phương pháp thích ứng cho canh tác hữu cơ bền vững.


[Trờ về]

Tin khác
Dự án:An toàn thực phẩm tại Việt Nam:Khám phá tiềm năng cải tạo đất của thực vật thủy sinh và thực vật nổi trên mặt nước để hỗ trợ ngành nông nghiệp (22/01)
Phân loại rác tại nguồn tại trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM (16/04)