You are here:   Giới Thiệu
  |  Đăng nhập

Giới thiệu:

Được thành lập vào năm 2011 tại trường Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia TP.HCM, Trung tâm Khu vực Miền Nam về Giáo dục và Phát triển Bền vững (RCE Southern Vietnam) là tổ chức phi lợi nhuận nằm trong hệ thống 136 trung tâm RCE toàn cầu. Trung tâm có nhiệm vụ tích hợp mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động giáo dục và nghiên cứu.

Trung tâm sẽ là nơi trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức, các trường đại học trong khu vực, tìm cách đưa việc giáo dục phát triển bền vững vào chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên. Qua đó dần tạo ra nhận thức đúng đắn của mỗi con người trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên, cũng như nghiên cứu phương pháp tái tạo nguồn tài nguyên đó.

RCE còn là cầu nối giữa các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước, kết hợp các viện tại vùng/ địa phương và các tổ chức quốc tế để cùng nhau tăng cường vai trò của giáo dục trong sự phát triển bền vững giúp cho việc nghiên cứu, xử lý các vấn đề cấp bách như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, giao thông, thiên tai... Sau khi có giải pháp hiệu quả, trung tâm sẽ đề nghị với chính quyền địa phương áp dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

Sứ mạng:

Trung tâm RCE được thành lập với sứ mạng là tăng cường vai trò của giáo dục vì sự phát triển bền vững của khu vực Miền Nam Việt Nam và cả nước, thúc đẩy nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững.

Tầm nhìn:

RCE đang hướng đến việc hình thành một trung tâm có nhiệm vụ:

Hỗ trợ nhằm tăng cường vai trò của giáo dục trong phát triển bền vững của khu vực Miền Nam Việt Nam và cả nước.

Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững phục vụ cho cộng đồng địa phương và cả nước.

Kết nối cộng đồng: tạo cầu nối giữa trường Đại học Quốc tế và cộng đồng địa phương, góp phần nâng cao uy tín của trường Đại học Quốc tế, thể hiện trách nhiệm của người làm công tác giáo dục trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng, chung tay hướng tới một nền giáo dục phát triển bền vững trong tương lai.

Kế hoạch hoạt động của trung tâm từ 2015 đến năm 2020:

Nghiên cứu về việc nâng cao vai trò của giáo dục trong phát triển bền vững, và các giải pháp nhằm phát triển bền vững.

Phổ biến kết quả nghiên cứu về việc tích hợp phát triển bền vững vào các chương trình đào tạo

Đào tạo/ tập huấn ngắn hạn cho cộng đồng hoặc các dự án về Phát triển Bền vững

Nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của giáo dục trong Phát triển Bền vững

Tạo platform để trao đổi/chia sẻ kinh nghiệm, và kết nối các bên liên quan.

Nghiên cứu các giải pháp phục vụ phát triển bền vững