You are here:   Hoạt động
  |  Đăng nhập
Thứ Sáu, 12/01/2018

Chương trình chiếu phim về Môi trường - Movie Day on environmental perspective

Chương trình chiếu phim ngày 13 tháng 5 năm 2016 nằm trong chuỗi chương trình bình luận phim về vấn môi trường do Trung tâm Khu vực Miền Nam về Giáo dục Phát triển Bền vững thực hiện, dành cho đối tượng sinh viên Trường Đại học Quốc tế.