You are here:   Hoạt động > Air Quality Index
  |  Đăng nhập

Hiện tại, Trung tâm RCE đang quan trắc thử nghiệm chất lượng không khí trong khuôn viên Trường Đại học Quốc tế và tính chỉ số chất lượng không khí (AQI - Air Quality Index) theo tiêu chuẩn của Mỹ (US EPA).


Kết quả quan trắc:

Chỉ số chất lượng không khí AQI (Air Quality Index - US EPA)

(Tham khảo EPA)

Đồ thị diễn biến nồng độ bụi PM2.5 tại Đại học Quốc tế:

Bụi mịn PM2.5 (ug/m3):

Nhiệt độ (oC):

Độ ẩm (%):

Ghi chú: Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo